جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

[ux_slider bullet_style=”dashes-spaced”]

[ux_banner height=”38%” slide_effect=”zoom-out-fast” bg=”4186″ bg_size=”original” bg_pos=”50% 100%” visibility=”hidden”]

[text_box text_color=”dark” width=”35″ width__sm=”90″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”100″ position_y=”50″ position_y__sm=”95″ text_align=”left” bg=”rgb(36, 54, 140)” radius=”8″ depth=”1″]

[ux_text text_align=”right” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

از یک جایگــزین قابل اعتــماد و اقتصــادی سـود ببریــد ..

[/ux_text]
[button text=”اطلاعات بیشتر” color=”secondary” style=”gradient” size=”small” radius=”5″ link=”https://sna-co.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/helmholz/”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”37%” slide_effect=”zoom-out-fast” bg=”5205″ bg_size=”original” link=”https://sna-co.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/helmholz/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_text font_size=”3.75″ visibility=”hidden”]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box text_color=”dark” width=”35″ width__sm=”90″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”100″ position_y=”50″ position_y__sm=”95″ text_align=”left” bg=”rgb(36, 54, 140)” radius=”8″ depth=”1″]

[ux_text text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

از یک جایگـــزین قابل اعتـماد و اقتصــادی سود ببرید ..

[/ux_text]
[button text=”اطلاعات بیشتر” color=”secondary” style=”gradient” size=”small” radius=”5″ link=”https://sna-co.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/hELMHOLZ/”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”38%” slide_effect=”zoom-in-fast” bg=”5460″ bg_size=”original” bg_pos=”0% 0%” link=”https://sna-co.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/indu-sol/”]

[text_box text_color=”dark” width=”35″ width__sm=”90″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”100″ position_y=”50″ position_y__sm=”95″ text_align=”left” bg=”rgb(36, 54, 140)” radius=”8″ depth=”1″]

[ux_text text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

متخصـص در شبکه های صنـعتی 

[/ux_text]
[button text=”اطلاعات بیشتر” color=”secondary” style=”gradient” size=”small” radius=”5″ link=”https://sna-co.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/indu-sol/”]

[/text_box]
[text_box text_color=”dark” width=”35″ width__sm=”90″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”100″ position_y=”50″ position_y__sm=”95″ text_align=”left” bg=”rgb(36, 54, 140)” radius=”8″ depth=”1″]

[ux_text text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

متخصـص در شبکه های صنـعتی 

[/ux_text]
[button text=”اطلاعات بیشتر” color=”secondary” style=”gradient” size=”small” radius=”5″ link=”https://sna-co.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/indu-sol/”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”38%” slide_effect=”zoom-out-fast” bg=”4124″ bg_size=”original” bg_pos=”50% 100%” link=”https://sna-co.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/cabur/”]

[text_box text_color=”dark” width=”35″ width__sm=”90″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”100″ position_y=”50″ position_y__sm=”95″ text_align=”left” bg=”rgb(36, 54, 140)” radius=”8″ depth=”1″]

[ux_text text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

منابع تغذیه کبـــور،

قلـب تپنـده تابلــو های الکتــریکــی

[/ux_text]
[button text=”اطلاعات بیشتر” color=”secondary” style=”gradient” size=”small” radius=”5″ link=”https://sna-co.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/cabur/”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”37%” slide_effect=”zoom-in-fast” bg=”6641″ bg_size=”original” link=”https://sna-co.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/wohner/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]
[text_box text_color=”dark” width=”35″ width__sm=”90″ margin=”0px -110px 0px 0px” padding=”30px 26px 15px 30px” position_x=”100″ position_y=”50″ position_y__sm=”95″ text_align=”left” bg=”rgb(36, 54, 140)” radius=”8″ depth=”1″]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

یک قــرن فناوری ایمن و آینده نگــر در سیستــم توزیع انــرژی 

[/ux_text]
[button text=”اطلاعات بیشتر” color=”secondary” style=”gradient” size=”small” radius=”5″ link=”https://sna-co.com/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/wohner/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section bg_color=”rgb(255, 255, 255)” padding=”3px”]

[ux_text text_color=”rgb(36, 54, 140)”]

سنـاکـو

ارائه دهنده راه حل های نوین و جامع در اتوماسیون صنعتی

[/ux_text]
[row style=”large” width=”custom” custom_width=”90%” h_align=”center”]

[col span=”4″ padding=”30px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(244, 242, 242)” animate=”fadeInUp” hover=”focus”]

[ux_image_box style=”bounce” img=”308″ image_width=”35″]

تامین تجهیزات

اطلاعات بیشتر

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ padding=”30px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(244, 242, 242)” animate=”fadeInUp” hover=”focus”]

[ux_image_box style=”bounce” img=”304″ image_width=”35″]

اتوماسیون صنعتی

اطلاعات بیشتر

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ padding=”30px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(244, 242, 242)” animate=”fadeInUp” hover=”focus”]

[ux_image_box style=”bounce” img=”305″ image_width=”35″]

انرژی 

اطلاعات بیشتر

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[divider align=”center” width=”92%” height=”1px” margin=”2.0em”]

[ux_text text_color=”rgb(36, 54, 140)”]

محصولات سنـاکـو

منتخب جدیدترین فناوری های جهان، در انقلاب صنعتی چهارم

[/ux_text]
[section]

[row width=”custom” custom_width=”90%”]

[col span__sm=”12″]

[gap]

[ux_banner height=”50%” bg=”4589″]

[text_box width=”37″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”5″ position_y=”80″ bg=”rgb(36, 54, 140)” radius=”7″ depth=”1″]

[ux_text line_height=”1.25″ text_align=”center”]

تعالی مهندسـی ، راه حـل های نوین اتوماسیــون صنــعتی

شرکت ســناکو با انتخاب شرکای برجسته و بنام دنیای تکنولوژی و اتوماسیون صنعتی و با پشتوانه دانش مهندسی و نیروی متخصص و مجرب در صدد انتقال دانش و فناوری روز جهان در زمینه اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق، همگام با انقلاب صنعتی چهارم می باشد. مشارکت سـناکو با برترین برند های جهــان، تضمین میکند که مشتریان ما محصولات و راه حل هایی با بالاترین کیفیت را دریافت میکنند. به ســناکو، شریک مورد اعتماد شما در راه حل های نوین اتوماسیون صنعتی و متخصص در شبکه های صنعتی خوش آمدید …

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row width=”custom” custom_width=”90%” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image_box img=”4225″ image_height=”60%” image_radius=”2″ text_bg=”rgb(228, 228, 228)” text_padding=”20px 15px 15px 15px”]

[ux_image id=”6648″ image_size=”original” width=”50″]

اطلاعات بیشتر

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image_box img=”3660″ image_height=”60%” image_radius=”2″ text_bg=”rgb(228, 228, 228)” text_padding=”20px 15px 15px 15px”]

[ux_image id=”546″ image_size=”original” width=”50″]

اطلاعات بیشتر

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image_box img=”3683″ image_height=”60%” image_radius=”2″ text_bg=”rgb(228, 228, 228)” text_padding=”20px 15px 15px 15px”]

[ux_image id=”543″ image_size=”original” width=”50″]

اطلاعات بیشتر

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row width=”custom” custom_width=”90%”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image_box img=”3691″ image_height=”60%” image_radius=”2″ text_bg=”rgb(228, 228, 228)” text_padding=”20px 15px 15px 15px”]

[ux_image id=”564″ image_size=”original” width=”50″]

اطلاعات بیشتر

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image_box img=”3677″ image_height=”60%” image_radius=”2″ text_bg=”rgb(228, 228, 228)” text_padding=”20px 15px 15px 15px”]

[ux_image id=”545″ image_size=”original” width=”50″]

اطلاعات بیشتر

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image_box img=”550″ image_height=”60%” image_radius=”2″ text_bg=”rgb(228, 228, 228)” text_padding=”20px 15px 15px 15px”]

[ux_image id=”549″ image_size=”original” width=”50″]

اطلاعات بیشتر

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”4261″ parallax=”5″]

[ux_banner height=”860px” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)”]

[text_box width=”49″ padding=”35px 25px 35px 25px” position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(36, 54, 140)” radius=”8″]

درباره ما

شرکت سروش نیرو افزا، با نام تجاری ســناکو .SNA Co، با اشتیاق به نوآوری و تعهد به برتری، مفتخر است که پلی است که صنعت شمارا به آینده تولید و انقلاب صنعتی چهارم متصل میکند. در ســناکو، ما تیمی از متخصصان متعهد هستیم که با تمایل به افزایش بهره وری صنایع از طریق دانش روز اتوماسیون صنعتی هدایت می شویم. سفر ما با چشم اندازی برای ساده سازی فرآیند ها، افزایش راندمان و بکارگیری فناوری های پیشرفته در خطوط مقدم تولید آغاز شد و امروز، ســناکو، به عنوان یک نام پیشرو در اتوماسیون صنعتی ایران ایستاده است.
ما در ارائه راه حل های اتوماسیون جامعی تخصص داریم که به صنعت شما قدرت می دهد تا در چشم انداز صنعت همیشه در حال تحول، به روز باقی بماند. ما طیف گسترده ای از خدمات برق، اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق را متناسب با نیاز های خاص شما، از طراحی سیستم های اتوماسیون صنعتی گرفته تا ادغام فناوری های پیشرفته، ارائه میدهیم. تیم کارشناسان مجرب ما، با آخرین تکنولوژی های روز به خوبی آشنا هستند و با موفقیت با برخی از معتبر ترین و مشهورترین برند های جهان، برای ارائه راه حل های منحصر به فرد همکاری میکنند.
راه حل های ما نه تنها به گونه ای طراحی شده اند که نیاز های فعلی شمارا برآورده کنند، بلکه صنعت شما را برای چالش ها و فرصت های آینده نیز آماده میکنند …

[button text=”اطلاعات بیشتر” color=”secondary” radius=”5″ link=”https://sna-co.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/section]
[section bg_color=”rgb(244, 245, 246)” padding=”3px”]

[row width=”custom” custom_width=”90%” h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″ padding=”0px 45px 0px 45px”]

[gap]

[ux_text line_height=”0.75″ text_color=”rgb(36, 54, 140)”]

خدمات سنـاکـو

مسیر شما به سمت انقلاب صنعتی چهارم (Industry 4.0) از اینجا شروع میشود. 

صنعت خود را با راه حل های نوین اتوماسیون صنعتی سنـاکو ارتقا دهید و بهره وری را به خط تولید خود به ارمغان آورید. 

[/ux_text]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”4768″ image_height=”60%” image_radius=”2″ text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”20px 15px 15px 15px”]

طراحی

اطلاعات بیشتر

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”4130″ image_height=”60%” image_radius=”2″ text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”20px 15px 15px 15px”]

اجرا

اطلاعات بیشتر

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”4272″ image_height=”60%” image_radius=”2″ text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”20px 15px 15px 15px”]

تعمیرات و نگهداری

اطلاعات بیشتر

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row width=”custom” custom_width=”90%” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”4766″ image_height=”60%” image_radius=”2″ text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”20px 15px 15px 15px”]

تامین تجهیزات اتوماسیون صنعتی و برق

اطلاعات بیشتر

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”4722″ image_height=”60%” image_radius=”2″ text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”20px 15px 15px 15px”]

آموزش

اطلاعات بیشتر

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”4276″ image_height=”60%” image_radius=”2″ text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”20px 15px 15px 15px”]

مشاوره

اطلاعات بیشتر

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(244, 245, 246)” padding=”60px” visibility=”hidden”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”269″ image_height=”85%” image_radius=”2″ text_bg=”rgb(228, 228, 228)” text_padding=”20px 15px 15px 15px”]

احداث و بهره برداری نیروگاه 6MW سروش (EPCF)

در این پروژه که توسط شرکت سروش نیرو افزا بصورت EPCF (طراحی،مهندسی پروژه،خرید و سرمایه گذاری Engineering,Procurement,Construction Finance)

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”270″ image_height=”85%” image_radius=”2″ text_bg=”rgb(228, 228, 228)” text_padding=”20px 15px 15px 15px”]

پروژه تابلوهای الکتریکی بخش فولادسازی ذوب آهن

پروژه بروز رسانی سیستم های کنترل قدیمی به تکنولوژی روز اتوماسیون صنعتی بصورت طراحی، نصب و راه اندازی تابلوهای الکتریکی کارگاه ریخته گری

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”272″ image_height=”85%” image_radius=”2″ text_bg=”rgb(228, 228, 228)” text_padding=”20px 15px 15px 15px”]

پروژه طراحی و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ

شرکت سروش نیرو افزا به پشتوانه تجربه عملی حضور در عرصه صنعت کشور و با بهره گیری از دانش و توانایی های جمعی مهندسین مجرب حاضر در مجموعه خود

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[ux_text text_color=”rgb(36, 54, 140)”]

آخرین مطالب

[/ux_text]
[row width=”custom” custom_width=”90%”]

[col span__sm=”12″]

[blog_posts style=”normal” width=”full-width” columns=”3″ columns__md=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_color=”light” slider_nav_position=”outside” slider_bullets=”true” auto_slide=”4000″ cat=”51″ readmore=”اطلاعات بیشتر” readmore_color=”secondary” readmore_style=”link” show_date=”text” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”50%” image_radius=”2″ text_padding=”25px 0px 15px 0px”]

[/col]

[/row]

[/section]