جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تماس با ما

فرم ارتباط با ما

با ما در تماس باشید

واحد ها و شماره های داخلی

واحد فروش
نام و نام خانوادگیسمتشماره داخلی
آقای مهندس مهدی کاظمیسرپرست فروش101
آقای مهندس علیرضا خراسانیمهندس فروش103
خانم مهندس پریسا سعادتمهندس فروش109
آقای مهندس داوود نشاطمهندس فروش116
واحد پشتیبانی فنی
نام و نام خانوادگیسمتشماره داخلی
آقای مهندس مهدی کاظمیمعاونت توسعه بازار101
آقای مهندس علیرضا علیپورکارشناس فنی
آقای مهندس محمدرضا همتیکارشناس فنی
واحد مالی و حسابداری
نام و نام خانوادگیسمتشماره داخلی
خانم مهندس هدی بهاریمدیریت توسعه بازار
خانم فاطمه رستمیحسابداری فروش
خانم زهرا احمدی حسابداری فروش
واحد بازرگانی
نام و نام خانوادگیسمتشماره داخلی
خانم خورشید صالحیکارشناس بازرگانی
مدیریت
نام و نام خانوادگیسمتشماره داخلی
آقای مهندس مهدی رستمیمدیر عامل120