جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تماس با ما

فرم ارتباط با ما

با ما در تماس باشید

واحد ها و شماره های داخلی

واحد فروش
نام و نام خانوادگیسمتشماره داخلی
آقای مهندس مهدی کاظمیسرپرست فروش101
خانم مهندس مهسا فولادگرمدیر بازاریابی103
خانم مهندس هانیه باقریمهندس فروش105
آقای مهندس علیرضا خراسانیمهندس فروش109
آقای مهندس داوود نشاطمهندس فروش116
واحد پشتیبانی فنی
نام و نام خانوادگیسمتشماره داخلی
آقای مهندس مهدی کاظمیمعاونت توسعه بازار101
آقای مهندس علیرضا علیپورکارشناس فنی
آقای مهندس محمدرضا همتیکارشناس فنی
واحد مالی و حسابداری
نام و نام خانوادگیسمتشماره داخلی
خانم مهندس هدی بهاریمدیریت توسعه بازار
خانم فاطمه رستمیحسابداری فروش
خانم زهرا احمدی حسابداری فروش
واحد بازرگانی
نام و نام خانوادگیسمتشماره داخلی
خانم خورشید صالحیکارشناس بازرگانی
مدیریت
نام و نام خانوادگیسمتشماره داخلی
آقای مهندس مهدی رستمیمدیر عامل120