پشتوانه شرکت توانا سناکو سروش نیرو افزا در بخش تامین و فروش تجهیزات، دانش و امکانات خوب بخش های فنی و اجرایی این شرکت میباشد. سامانه تامین تجهیزات شرکت سناکو با هدف افزایش ارایه خدمات و کالاهای با کیفیت، میتواند ان بخش از فرایندهای تامین داخلی یا خارجی سازمان شما را که اصولا بعلت فقدان تدارک دانش فنی و بازرگانی حذف یا تعدیل نموده اید را بر عهده گرفته و با داشتن بخش بازرگان یمستقل و با دارا بودن روابط تجاری – فنی قوی،قادر به تامین رنج وسیعی از از تجهیزات مورد نیاز در صنعت اتوماسیون و ابزار دقیق و ارایه مشاوره جهت تامین و جایگزینی با مدل مشابه جهت موارد درخواستی میباشد. 
www.woehner.com             www.cabur.eu                  www.helmholz.com              
 
           www.ifm.com www.adlinktech.com